ABD Grant Scheme

Regional Rural Development Standing Working Group (SWG) in South-East Europe in cooperation with GIZ within the project ”Rural development through integrated forest and water resources management” (LEIWW), officially closed the Call for proposals on December 5th 2016 at 16:00 C.E.T.

This Grant Scheme is also supported and facilitated by the European Union funded project “Fostering regional cooperation and balanced territorial development of Western Balkan countries in the process towards EU integration” implemented by the SWG

All further information regarding this ABD Grant Scheme will be post on our official web-sites:

http:/seerural.org/

http://prespa.seerural.org/

http://sharra.seerural.org/

http://abda.seerural.org/

Постојаната работна група за регионален рурален развој (SWG) во Југоисточна Европа, во соработка со GIZ, а во рамките на проектот “Рурален развој преку интегрирано управување на  шумските и водните ресурси“ (LEIWW), отвара повик за доставување на предлог проекти за следните основни цели:

-Унапредување на зелените вредносни ланци во земјоделството и производство на прехрамбени или занаетчиски производи, со почитување и одговорно користење на природните ресурси и обновливите извори на енергија;
-Унапредување на интегрираната туристичка понуда на прекуграничниот регион преку подрршка на претприемачките иницијативи, со фокус на одговорно користење на природните ресурси и обновливите извори на енергија;
-Унапредување на регионалната конкурентност преку поддршка и креирање на зелени вредносни ланци со локалните и прекуграничните партнери;
-Поддршка на економските активности, остварување на приход и претприемништвото на жените и младите;
-Поддршка на руралните подрачја преку одржливо користење на природните ресурси, преку унапредување на интегрираното управување на водните и шумските ресурси;

Грантовите ќе бидат достапни за приватниот и граѓанскиот сектор, како и за јавните институции од следниве држави и општини од прекуграничните региони:

Прекуграничен регион „Преспа“
Македонија: Охрид и Ресен;
Албанија: Поградец, Пустец, Малиќ, Корча, Девол и Колоније;

Информативните сесии ќе бидат организирани по следниот распоред:

Прекуграничен регион Преспа:
Вторник, 25.10.2016, Општина Поградец, 10:30 часот
Среда, 26.10.2016, Корча, Директорат за земјоделство, 09.30 часот
Среда, 26.10.2016, Општина Пустец, општинска зграда, 13:00 часот
Четврток,27.10.2016, Општина Ресен, општинска зграда, 14:00 часот
Петок, 28.10.2016, Општина Охрид, општинска зграда, 09:30 часот

Последен ден за доставување на апликации е 5 декември 2016 година во 16.00 часот по локално време.

Оваа грант шема исто така е поддржана од проектот „Поттикнување на регионалната соработка и рамномерен територијален развој на земјите од Западен Балкан во процес кон европските интеграции“, проект кој го финансира Европската Унија, а го спореведува SWG.


 Thirrje për propozime për Skemën e Granteve të ABD-së brenda programit LEIWW


Grupi i Përhershëm i Punës (SWG) për Zhvillim Rural Rajonal në Evropën Juglindore, në bashkëpunim me GIZ dhe në kuadër të projektit “Zhvillimi Rural përmes menaxhimit të integruar të pyjeve dhe burimeve ujore” (LEIWW), hap Thirrjen për propozime me objektivat kryesore:

-për të përmirësuar zinxhirët e vlerave “të gjelbra” në bujqësi dhe prodhimin e ushqimit apo produkteve artizanale në lidhje me përdorimin e përgjegjshëm të burimeve natyrore dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë;
-për të përmirësuar ofertën e integruar turistike të rajoneve Ndërkufitare përmes përkrahjes së iniciativave sipërmarrëse duke u fokusuar në përdorimin e përgjegjshëm të burimeve natyrore dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë;
-për të përmirësuar konkurrencën rajonale përmes mbështetjes dhe krijimit të zinxhirëve të vlerave “të gjelbra” me partneritetet lokale dhe Ndërkufitare;
-për të mbështetur aktivitetet ekonomike, gjenerimin e të ardhurave, sipërmarrjet e grave dhe të rinjve;
-për të mbështetur zhvillimin e zonave rurale pëmes përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore duke e përmirësuar menaxhimin e integruar të burimeve pyjore dhe të ujit.

Granti do të jetë në dispozicion për subjektet private, civile dhe publike nga shtetet dhe bashkitë e rajoneve Ndërkufitare të mëposhtme:

Rajoni Ndërkufitar “Prespa”:
Maqedonia: Ohër dhe Resnjë;
Shqipëria: Pogradec, Pustec, Maliq, Korça, Devoll dhe Kolonjë;

Info Ditë – Rajoni Ndërkufitar Prespa:
E martë, 25.10.2016 Bashkia e Pogradecit, ora 10:30
E mërkurë, 26.10.2016, Korçë, Drejtoria e Bujqësisë, ora 09.30
E mërkurë, 26.10.2016, Bashkia Pustec, ora 13:00
E enjte, 27.10.2016, Resen, ndërtesa komunale, ora 14:00
E Premte, 28.10.2016, Komuna e Ohrit, ndërtesa komunale në orën 09:30

Dita e fundit për dorëzim të aplikimeve është 5 Dhjetor 2016, në ora 16:00 CET

Skema e Granteve gjithashtu mbështetet dhe lehtësohet nga projekti i financuar nga Bashkimi Evropian “Nxitja e bashkëpunimit rajonal dhe zhvillimit të balancuar territorial të vendeve të Ballkanit Perëndimor në procesin drejt integrimit në BE”, zbatuar nga GPP (SWG).

 

Документи за поднесување предлог проекти на македонски јазик

Dokumentacioni për aplikim të projekt propozimit në gjuhën shqipe

Documents for submission of project proposals on English language